د مستقیم پلیټ سره د لنډ پیچ دقیق رولر زنځیر (AB لړۍ)